Witamy na stronach internetowych STARKAS

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Warunki sprzedaży
Złożenie przez KUPUJĄCEGO zamówienia oznacza akceptację poniższych warunków:

 1. ZAMÓWIENIE
Zamówienie powinno być składane w formie pisemnej przesłanej na fax, pocztę lub pocztę elektroniczną powinno zawierać pieczątkę firmową z dokładną nazwą i adresem firmy, numerem identyfikacyjnym NIP wraz z podpisem osoby upoważnionej do dokonywania zamówień.
W zamówieniu należy określić nazwę towaru i jego ilość, nr artykułu zgodnie z katalogiem P.P.H.U STARKAS oraz termin i miejsce dostawy.
Potwierdzenie realizacji zamówienia zostanie odesłane faxem bądź pocztą elektroniczną.
Jakiekolwiek zmiany zaproponowane przez Kupującego w już istniejącym zamówieniu wymagają potwierdzenia i zgody P.P.H.U STARKAS.
   2. CENA
Realizacja zamówienia następuje według cen obowiązujących w ofercie P.P.H.U STARKAS, w dniu potwierdzenia realizacji zamówienia.
Ceny obejmują koszty transportu na terenie całego kraju, miejsce dostawy wskazuje Kupujący.
   3. DOSTAWA TOWARU
Transport towaru do miejsca wskazanego przez Kupującego nie obejmuje rozładunku towaru.
 Otrzymanie zamówionego towaru Kupujący potwierdza przez podpisanie dokumentu dostawy bądź faktury VAT.
W chwili wydania towaru Kupującemu, przechodzą na niego wszelkie korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub szkody towaru.
Firma P.P.H.U STARKAS nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe podczas transportu inndego niż transport własny.
   4. OPAKOWANIE I OZNAKOWANIE
Firma P.P.H.U STARKAS dokłada wszelkich starań aby towar był właściwie opakowany.
Wszystkie akcesoria opakowane są w kartony posiadające odpowienią identyfikację.
   5. REKLAMACJA
Wszelkie reklamacje należy zgłaszać do P.P.H.U STARKAS niezwłocznie na piśmie.
Reklamacje jakościowe KUPUJĄCY może zgłszaćw terminach i na zasadach okreśonych w obowiązujących przepisach prawa.
W przypadku uznania reklamacji firma P.P.H.U STARKAS wymieni wadliwy towar na nowy, wolny od wad.
Załatwienie reklamacji w wyżej opisany sposób wyklucza możliwość domagania się dalszych rekompensat.
P.P.H.U STARKAS nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane w czasie rozładunku towaru, niewłaściwym użytkowaniem lub przechowywaniem towaru przez kupującego.
   6. OFERTY I WZORCE
Oferty i materiały reklamowe, wzorce i próbki produktów firmy P.P.H.U STARKAS mają wyłącznie charakter informacyjny i poglądowy.